Back

Thales versterkt haar veerkracht om de impact van de Covid-19-crisis te verzachten

April 07, 2020
 • Uitvoering van een globaal crisisaanpassingsplan
 • Voltooiing van een extra gesyndiceerde kredietfaciliteit van €2 miljard
 • Intrekking van het slotdividendvoorstel, met een contante waarde van €430 miljoen
 • Intrekking van de financiële vooruitzichten voor 2020
Vandaag kondigen we een reeks uitzonderlijke maatregelen aan om de omvang van de Covid-19-crisis aan te pakken. Onze eerste prioriteit is en blijft de uitvoering van alle maatregelen die nodig zijn om de gezondheid van onze werknemers, hun familieleden, onze klanten en de bevolking in het algemeen te beschermen in alle landen waar wij actief zijn. Onze directe blootstelling aan de meest getroffen markten is beperkt. Onze civiele luchtvaartactiviteiten vertegenwoordigen slechts ongeveer 12% van de omzet van de Groep. Maar zoals alle industriële bedrijven, verstoort deze crisis momenteel de productieketens en de uitvoering van de projecten ernstig. Daarom voeren we een globaal aanpassingsplan uit om de gevolgen van deze crisis te beperken en onze veerkracht te versterken. De opmerkelijke mobilisatie van onze teams, gecombineerd met onze unieke positionering, gebaseerd op een portefeuille van sleuteltechnologieën in kritieke domeinen, een gediversifieerd klantenbestand en een versterkte balans, zullen structurele troeven zijn om de gevolgen van deze ongekende crisis te verzachten Patrice Caine, Voorzitter en Chief Executive Officer

Het wereldwijde klimaat is in de eerste helft van 2020 ernstig veranderd door deze ongekende gezondheidscrisis, die Thales net als alle andere bedrijven treft.

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken, hebben een aanzienlijke impact op de productie, de uitvoering van de projecten, de bevoorradingsketen en het vermogen van de klanten om producten en systemen in ontvangst te nemen.

Bovendien heeft deze crisis gevolgen voor de vraag op de markten van de Groep. De grootste impact wordt verwacht op de civiele luchtvaartactiviteiten, die in 2019 een omzet van ongeveer € 2,15 miljard hebben gegenereerd.

In deze context, en met behoud van de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers als eerste prioriteit, voert Thales een globaal aanpassingsplan uit om (1) haar productiecapaciteit ten dienste van haar klanten te handhaven, (2) de financiële impact van deze crisis te beperken en (3) haar financieringscapaciteit te versterken in het geval dat de crisis aanhoudt of verergert.

De belangrijkste maatregelen in dit plan zijn:

 • implementatie van richtlijnen die de bescherming van de gezondheid van de werknemers garanderen: werken in afzonderlijke ploegendiensten, aanpassing van de werkplekken om fysieke afstandsmaatregelen te vergemakkelijken, reiniging en desinfectie, thuiswerken, enz;
 • handhaving van de continuïteit van de kritische en strategische dienstverlening aan de klant, gevolgd door een geleidelijke hervatting van de werkzaamheden;
 • coördinatie van acties binnen elke bevoorradingsketen, met name om verstoringen van de bevoorrading te voorkomen, bijvoorbeeld in het kader van GIFAS in Frankrijk;
 • betaald verlof tijdens de lockdown-periode, sterke vermindering van tijdelijk werk, uitvoering van uitzonderlijk door de overheid ondersteund tijdelijk verlof in de landen die daarvoor zorgen, het in dienst nemen van bevriezing in ondersteunende functies;
 • Uitstel van niet-kritische investeringen (O&O, IT, onroerend goed, enz.);
 • aanzienlijke vermindering van de discretionaire uitgaven (marketing, reizen, externe consultants, enz.);
 • Versterking van de acties om de behoefte aan werkkapitaal te beheersen, met name om rekening te houden met de impact van de crisis op de vraag- en aanbodketens.

Voltooiing van een aanvullende gesyndiceerde kredietfaciliteit van 2 miljard euro.

Thales Group heeft een zeer solide financiële positie. Op 31 december 2019 beschikte de Groep over €2,9 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten en over een niet-opgenomen gecommitteerde kredietfaciliteit van € 1,5 miljard, die in december 2021 afloopt.

Om haar liquiditeit te versterken, heeft Thales een aanvullende gesyndiceerde kredietfaciliteit van €2 miljard afgesloten. Deze nieuwe faciliteit heeft geen convenant en kan in de komende 12 maanden worden gebruikt, met een verlengingsoptie van 6 maanden.

Op 31 maart 2020 is het bedrag aan uitstaand commercial paper vergelijkbaar met het niveau van 31 december 2019 (€746 miljoen).

Bovendien heeft de Groep in januari 2020 de obligatielening van € 500 miljoen die op 19 april 2020 afloopt, geherfinancierd. De volgende obligatie vervalt in maart 2021 en bedraagt € 300 miljoen.

Intrekking van het slotdividendvoorstel, met een contante waarde van €430 miljoen

In een geest van verantwoordelijkheid tegenover alle belanghebbenden van de Thales Group en om de financieringscapaciteit te behouden als de crisis zou aanhouden, heeft de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering van 6 april 2020 besloten om zijn dividendvoorstel voor 2019 te wijzigen.

Als gevolg daarvan zal het dividendvoorstel dat aan de Algemene Vergadering van 6 mei 2020 wordt voorgelegd, beperkt blijven tot het interimdividend van 0,60 euro per aandeel dat reeds in december 2019 is uitbetaald, zodat de Thales Group een kasuitstroom van ongeveer 430 miljoen euro kan vermijden.

De jaarlijkse Algemene Vergadering zal zoals gepland plaatsvinden op 6 mei 2020, maar zal achter gesloten deuren worden gehouden.

Intrekking van de financiële vooruitzichten voor 2020

De omvang van de Covid-19-uitbraak doet afbreuk aan de financiële vooruitzichten die bij de bekendmaking van de resultaten voor het volledige jaar 2019 op 26 februari 2020 werden aangekondigd, waarbij werd uitgegaan van een beperkte impact van de Covid-19-crisis op basis van de situatie tot nu toe.

In dit stadium is het onmogelijk om de financiële impact van deze crisis op de jaarrekening van de Thales Group te kwantificeren. De impact zal met name afhangen van de omvang, de duur en de ernst van de crisis, alsmede van de mogelijke inhaalbewegingen aan het einde van het jaar.

Zodra Thales daartoe in staat is, zal zij een update geven over de financiële impact van deze crisis op haar jaarrekening en haar financiële vooruitzichten aanpassen.